خدمات

خدماتی که شرکت شهبال صنعت پاسارگاد ارئه میدهد در طیف وسیعی از خدمات مربوط به دیزل ژنراتورها میباشد که در زیر به آن ها اشاره شده است