علت خروج دود سفید در دیزل ژنراتور

عواملی که باعث خروج دود سفید در دیزل ژنراتور می شود در پایین ذکر شده است :

1- کوپلینگ موتور دیزل ژنراتور دارای لقی غیر مجاز می باشد

2- ساییدگی غلطک ها خیلی زیاد است

3- زمانبندی در تزریق سوخت

4- سرد بودن دیزل در هنگام راه اندازی

5- وجود آب و یا ناخالصی در گازوئیل دیزل ژنراتور