علت خروج دود سیاه از دیزل ژنراتور چیست؟

در ابتدا باید به مقدار دود و رنگ دود خروجی اگزوز توجه کرد اگر این مقدار زیاد و رنگ آن سیاه باشد می توان به دلایل زیر اشاره کرد.

1- مقدار سوخت ارسالی به سیلندر های موتور دیزل ژنراتور یکسان نمی باشد.

2- مقدار سوخت ارسالی به یک سیلندر دیزل ژنراتور ممکن است بیشتر از بقیه سیلندرها باشد.

3- انژکتور خراب شده است و سوزن آن به صورت صحیح و کامل نمی بندد.

4- کوپلینگ موتور دچار لقی شده است.

5- فنر سوزن یک یا چند انژکتور شکسته شده است و انژکتورها در زمان پاشش نیروی لازم را ندارند و فشار کم سوخت پاشیده شده باعث دود دیزل ژنراتور می شود.

6- شکستن فنر پلانجرها

7- گرفتگی و یا کثیف بودن فیلتر هوا.

8- زیاد بودن بار دیزل ژنراتور که باعثپاشش سوخت زیاد سوخت توسط رگولاتور می شود.

9- کاهش هوای ورودیبه دیزل ژنراتور و کاهش نسبت هوا به سوخت یا همان افت راندمان حجمی (یکی از دلایل این امر ممکن است ارتفاع زیاد از سطح دریا باشد و یا عملکرد نامناسب توربو شارژر.)