چرخه تولید نیرو در موتورهای دیزل

موتورهای دیزل بر اساس نحوه کار به دو دسته دوزمانه و چهارزمانه تقسیم می شوند و در هر دو آن ها چهار عمل اصلی جهت تولید نیرو صورت می گیرد

  1. مکش یا تنفس
  2. تراکم یا فشار
  3. انفجار
  4. تخلیه دود

که در بعضی از موتورها به صورت همزمان و در بعضی دیگر به صورت مجزا این عمل ها انجام می گیرد.

موتور دیزل چهار زمانه

زمان تنفس

در این زمان پیستون در داخل سیلندر از نقطه مرگ بالا به نقطه مرگ پایین (از بالاترین مکان به پایین ترین مکان در داخل سیلندر ) حرکت می کند و در این زمان سوپاپ تتخلیه بسته و سوپاپ هوا باز می گردد و هوا یا همان اکسیژن به داخل سیلندر مکش می شود و در انتهای مسیر پیستون سوپاپ هوا بسته و هوا داخل محفظه سیلندر حبس می شود.

زمان تراکم

در این حالت پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت می کند و تا نقطه مرگ بالا میرود و هردو سوپاپ تخلیه و مکش بسته می باشند با این عمل هوا در داخل سیلندر متراکم شده به طوری که تراکم 15 الی 20 برابر و فشار داخل سیلنر 40 اتمسفر و دما حدود 600 درجه سانتیگراد می شود.

زمان انفجار

در این زمان که تراکم هوا در داخل سیلندر زیاد شده هر دو سوپاپ بسته می باشند مقدار سوخت گازوئیل به داخل سیلندر پاشیده می شود و به دلیل دمای بالا هوای متراکم شده انفجار در داخل سیلندر صورت می گیرد.

انفجار صورت گرفته باعث حرکت پیستون به طرف پایین شده و تا نقطه مرگ پایین می رود حرکت پیستون از طریق شاطون به میل لنگ منتقل شده و موجب گردی میل لنگ می شود.

زمان تخلیه

با رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین که در مرحله تولید قدرت می باشد سوپاپ تخلیه باز می شود و به گازهای تولید شده توسط انفجار تحت فشار اولیه اجازه می دهد سیلندر را ترک کند سپس پسیتون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت می کند و تمام گازهای سوخته را به بیرون از سیلندر هدایت می کند و در نهایت پیستون یکبار دیگر به طرف پایین حرکت می کند و هوا را مکش می کند و این سیکل کاری به مراتب ادامه پیدا میکند.

موتورهای دو زمانه

در موتورهای دیزل دو زمانه سوپاپ هوای تازه دیگر وجود ندارد و برای ورود هوای تازه به داخل سیلندر از مجراهایی در بدنه سیلندر استفاده شده که پیستون در مسیر حرکتی خود آن ها را مسدود و باز می کند.

زمان اول

در این زمان از نقطه مرگ پایین به طرف بالا تا نقطه مرگ بالا حرکت می کند و در این زمان پیستون پس از عبور از جلوی مجاری هوای تازه را تا حد معینی متراکم می سازد در حالی که سوپاپ خروجی که در قسمت بالایی سیلندر قرار دارد بسته می باشد 

زمان دوم

در این زمان که هوا در قسمت بالایی سیلندر متراکم شده گازوئیل به صورت پودر به درون سیلندر پاشیده می شود و پاشش گازوئیل در هوای متراکم و داغ در داخل سیلندر باعث انفجار در محفظه می شود . فشار انفجار باعث می شود پیستون به طرف پایین برود. در این حالت که پیستون به طرف پایین می رود مجرای هوای تازه باز می شود و هوا به داخل سیلندر مکش می شود در  همین حالت سوپاپ خروجی گازهای منفجر شده نیز باز شده و از قسمت بالای سیلندر توسط هوای تازه خارج می شود و پس از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین چرخه تولید قدرت مجدادا تکرار می شود .

T.D.C نقطه مرگ بالا                      B.D.C نقطه مرگ پایین